Chính sách bảo mật thanh toán

1) Cam kết bảo mật

Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bỡi các đối tác cung cấp cổng thanh toán trực tuyến đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và Quốc tế. Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ tại eBe đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật ngành.

2) Quy định bảo mật

Các chính sách giao dịch thanh toán trực tuyến bằng thẻ thanh toán quốc tế hoặc thẻ thanh toán nội địa (qua Internet banking) tại website của eBe đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các đối tác Cổng thanh toán trực tuyến, gồm:

- Thông tin tài chính của khách hàng được bảo vệ trong suốt quá trình diễn ra giao dịch thanh toán tại website eBe bằng giao thức mạng SSL (Secure Socket Layer)

- Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Baltimore CyberTrust cung cấp.

- Tiêu chuẩn mã hóa bảo mật SHA1, SHA256

- Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của eBe áp dụng với khách hàng :

- eBe cung cấp tiện ích lưu giữ token – chuỗi đã được mã hóa bỡi đối tác Cổng thanh toán trực tuyến. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán của khách hàng được thực hiện bởi Đối tác Cổng thanh toán trực tuyến đã được cấp phép.

- Đối với thẻ thanh toán quốc tế: Thông tin về thẻ thanh toán quốc tế của khách hàng mà có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch thanh toán không được lưu trên hệ thống máy chủ của eBe. Đối tác Cổng thanh toán trực tuyến sẽ lưu trữ và bảo mật thông tin này.

- Đối với thẻ thanh toán nội địa (thông qua dịch vụ Internet banking), eBe chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng.

eBe cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán trực tuyến diễn ra trên Website giao dịch thương mại điện tử của eBe.

3) Các đối tác Cổng thanh toán trực tuyến :

Cổng thanh toán trực tuyến Paypal (chính sách bảo mật xem tại : https://www.paypal.com/vn/webapps/mpp/paypal-safety-and-security)

- Cổng thanh toán qua ví Momo (Đang liên kết)

- Cổng thanh toán VnPay (Đang liên kết)